Algemene Voorwaarden

 1. De coaching vindt plaats met inachtneming van:
 1. Bewaartermijn gegevens
  De gegevens van de medewerker/cliënt zullen door mij in het kader van de coaching bewaard worden in een dossier en/of op digitale wijze. Deze gegevens zal ik zeven jaar bewaren, vanaf het moment dat we de coaching hebben afgerond en de professionele relatie hebben beëindigd. Bepaalde administratieve gegevens die ook de medewerker/cliënt kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever worden door mij zeven jaar bewaard in verband met de wettelijke termijn in de fiscale wetgeving. Zie voor verdere informatie over de omgang met persoonsgegevens en de doelstelling van de gegevensverwerking het ZKMvereniging Privacyreglement.
 1. Facturatie en betalingstermijn

  Facturatie van de kosten vindt in één keer plaats en kan alleen op verzoek in twee gelijke delen gebeuren; het eerste deel na akkoordverklaring en het tweede deel halverwege het traject.
  De betalingstermijn voor de facturen is 14 dagen.
  Voor alle bedragen geldt dat deze exclusief BTW zijn.

 1. Annuleringsvoorwaarden 

  Bij annulering van de opdracht door de cliënt of opdrachtgever meer dan 7 dagen voorafgaand aan de start van het coaching traject zijn alleen administratiekosten a € 75,00 verschuldigd. Bij annulering van de opdracht door cliënt of opdrachtgever binnen 7 dagen voorafgaand aan de start van het coaching traject is een bedrag ter grootte van 1 sessie van 1,5 uur verschuldigd. Na de start van het coaching traject is annulering door cliënt alleen mogelijk tegen vergoeding van de reeds gehouden sessies plus een bedrag ter grootte van 2 sessies van 1,5 uur in verband met gereserveerde tijd voor het coaching traject. Een en ander behoudens hierover met instemming van beide partijen gemaakte afspraken over bijvoorbeeld vervanging van de cliënt of uitstel van de opdracht.
  Indien wegens gegronde redenen de coach genoodzaakt is de opdracht te annuleren, zal deze een vervangend aanbod doen aan cliënt. Het staat cliënt vrij dit aanbod te weigeren en af te zien van de opdracht. De coach is in een dergelijk geval nooit schadeplichtig.

 1. Aansprakelijkheid

  a. De coach is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht, danwel van opzet of grove schuld.
  b. De coach is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de opdrachtgever of de cliënt.
  c. De coach heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  d. Indien de coach aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium dat door de coach/consultant aan opdrachtgever voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht.
  e. De coach is slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.

 1. Toepasselijk recht

  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Voorrang bepalingen

  De coach aanvaart geen toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.